İHALE İLANI
BAYRAMİÇ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
BAYRAMİÇ İLÇESİ YUKARIŞAPÇI KÖYÜ KÖPRÜSÜ YAPIM İŞİ
AÇIK İHALE  USULÜ  İLE İHALE EDİLECEKTİR.
                                 
 
İhale kayıt numarası*
1-İdarenin
a) Adresi :Bayramiç Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Camicedit Mahallesi Atatürk Caddesi No: 10 Bayramiç / ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası : 0 286 7731032- 0 286 7733810 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : -------
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü, miktarı : Betonarme      
     b) Yapılacağı yer : Yukarışapçı Köyü  Bayramiç/ÇANAKKALE
 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin yapıldığı tarihinden itibaren 5 gün içinde yer  
  teslimi  yapılarak işe başlanacaktır. 
 
d) İşin süresi : Yer tesliminden  itibaren 45 (Kırkbeş) takvim  günüdür.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer :Bayramiç Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Camicedit Mahallesi Atatürk Caddesi No: 10 Bayramiç / ÇANAKKALE 
b) Tarihi ve saati
 
c) Tekliflerin sunulacağı yer 
 
d) Son teklif verme tarihi 
 
e) Son teklif verme saati      : 22/03/2018 Saat :11:00
 
:Bayramiç Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Camicedit Mahallesi Atatürk Caddesi No: 10 Bayramiç / ÇANAKKALE
: 22/03/2018 
 
: 11:00
 
 
 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1-Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için  telefon numarası  ve faks numarası ile elektronik posta adresi 
4.1.2-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /Sanayi Odası Belgesi 
4.1.2.1-Tüzel Kişi olması durumunda ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret / Sanayi  Odası veya ilgili meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge 
4.1.2.2- Gerçek Kişi olması durumunda ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret / Sanayi  Odası veya ilgili meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge 
4.1.3-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri 
4.1.3.1-Gerçek Kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi 
4.1.3.2-Tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi 
4.1.4-Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu 
4.1.5- Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat 
4.1.6-İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.2-İş deneyim belgeleri; Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler : Menfez ve Köprü yapım işleri kabul edilecektir. 
İsteklinin, son on yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %40’I oranında gerçekleştirdiği veya %40’ I oranında denetlediği ve yahut  
Yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %40 oranında az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
4.3- İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat  Mühendisliğidir.  
4.4. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
4.5. İstekliler tekliflerini, Teklif Birim Fiyat Bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu toplam bedel üzerinden Teklif Birim Fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
4.6. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır. 
4.7. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
4.8. Teklifler ihale saatine kadar Bayramiç Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Camicedit Mahallesi Atatürk Caddesi No: 10 Bayramiç / ÇANAKKALE adresine verilecektir. iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir. 
5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
6. İhale dokümanı Bayramiç Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Camicedit Mahallesi Atatürk Caddesi No: 10 Bayramiç / ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve 250,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir İhaleye teklif verecek olanların ihale dokumanı satın almaları zorunludur. 
Diğer Hususlar :
1- Vekaleten ihaleye katılım halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekaletnamesi ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi istenir. 
     2-  Açık ihale usulü ile yapılan mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin ihalelerinde, teklif mektubu ile yazılı olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda, komisyon ihaleye katılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini yazılı olarak yenilemelerini isteyebilir. 
7- Kurumumuz 4734 sayılı kamu ihale kanuna ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabi olup, Birlik Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                          BAYRAMİÇ KÖYLERE HİZMET                                                        
                                                                                                                                                    GÖTÜRME BİRLİĞİ